پرونده ها رو بررسی کنید،سرنخ ها رو پیدا کنید و قاتل رو شناسایی کنید.